Destekleyen Üyeler, Farkındamısın !

Destekleyen Üyeler, Farkındamısın!

2020 ve 2021 Toplu sözleşmenin ayrıntıları!

2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı 1 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre 2020 yılı Ocak ayında memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklilerinin nasıl etkileneceğini başlıklar halinde açıklayacağız. Ayrıca, aşağıda açıklamış olduğumuz hususların yanında yapılan birçok ödemenin de maaş katsayısına bağlı olduğunu ifade etmek isteriz.

Memur maaş katsayıları ne kadar arttı?

01/01/2020-30/06/2020 döneminde geçerli olmak üzere; aylık katsayısı (0,143998), memuriyet taban aylık katsayısı (2,253938), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,045667) olarak belirlenmiştir. Maaş katsayısına bağlı olarak yapılacak birçok ödeme katsayıdan doğrudan etkilenecektir.

Bu rakamlardan aylık katsayısı ile taban aylık katsayısı emekli maaşını etkilemektedir. Özellikle taban aylık katsayısındaki artışlar emekli maaşını oldukça fazla etkilemektedir. Çünkü, memurlarda taban aylık tutarından gelir vergisi ve emekli kesintisi kesilmekte iken emeklilerde taban aylık tutarları üzerinden hiçbir kesinti yapılmamaktadır.

Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar arttı?

Kamu kurumlarında birden fazla sözleşmeli personel statüsünde çalışan personel olduğu için bunların ücret tavanları da oldukça farklıdır. Artışı değişik sözleşmeli personel statüsüne göre sıralamak gerekirse;

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 7.881,71 TL'ye yükseltilmiştir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 7.026,37 TL'ye yükseltilmiştir. Özellikle bu tutarın 5502 sayılı Kanun'a göre istihdam edilen bilişim uzmanlarının sözleşme tavanları ile 375 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen bilişim uzmanlarının sözleşme tavanlarını arttırdığını ifade etmek isteriz. Bu rakamlara göre 375 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan sözleşmeli Bilişim Uzmanlarına ödenecek tavan brüt ücret 7.026,37 *4 = 28.105,48, 5502 sayılı Kanun kapsamında çalıştırılan bilişim uzmanlarına ise tavan brüt ücret 7.026,37 *5 = 35.131,85 TL oldu.

En yüksek devlet memuru aylığı ise 9500*0,143998= 1.367,981 TL olmuştur. Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan taban ve tavan ücretleri % 4 oranında artırılmıştır. 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı'na ekli (EK-I)'de gösterilen grupların 01/01/2020 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri % 4 oranında artırılmıştır. Temel ücret artışıyla birlikte başarı ve kıdem ücreti de arttırılmış olmaktadır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin 01/01/2020 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri % 4 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde anılan Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

Katsayı artışları aile ve çocuk yardımı ne kadar olacak?

Katsayı artışı, çalışmayan eş için 2.273, çocuklar için ise 250 gösterge (0-6 yaş için 500) rakamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutar üzerinden ödenmektedir. Buna göre, eş için 327,307 TL, çocuk için 35,99 TL (0-6 yaş için 71,99 TL)

Enflasyon farkı ödemesi yapılacak mı?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, enflasyonun dönemler halinde belirlenen zam oranlarını aşması halinde enflasyon farkı ödemesi yapılacaktır.

Maaş farkı ödemesi yapılacak mı?

Memur ve sözleşmeli personel maaşları peşin ödendiği için 01/01/2020-14/01/2020 tarihleri arasındaki maaş farkı tutarları hesaplanarak hesaplara yatırılacaktır.

Emekli olanlara ne kadar tazminat ödenecek?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1'inci maddesinin (D) fıkrasında kapsamında olan kamu personelinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılanlara 13.558 * 0,143998 = 1.952 TL ödeme yapılacaktır.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği ne kadar olacak?

2020 yılında 657 sayılı Kanun'un ek 32'nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği 1.210 TL olarak ödenecektir.

Tabiplerin ek ödeme oranına ilave 12 puan eklenecek

375 sayılı KHK'nin ek 9'uncu maddesinde ek ödeme yapılmayacağı belirtilenler haricinde olanlar dışındaki SH sınıfındaki tabip ve diş tabibi kadrosunda bulunanların ek ödeme oranlarına 12 puan ilave edilecektir. Bunun maddi karşılığı ise 9500*0,143998*% 12= 164 TL dir.

İLKSAN üyeliği ihtiyari olacak

Mevcut üyeler dahil olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atananların İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliği isteğe bağlı olacaktır.Yükseköğretim kurumlarındaki idari personele lojman kontenjanı ayrılacak

Yükseköğretim kurumlarında 1.1.2020 tarihinden itibaren sıra tahsisli lojmanlardan %15'i idari personel için ayrılacaktır.

3600 ek gösterge artışları hakkında şerh yazıldı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararında birçok konuda şerh yazıldığını görüyoruz. Bunlardan en dikkat çekeni ise 3.600 ek gösterge artışı talebiyle ilgili şerhtir. Söz verilmesinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen 3.600 ek gösterge artışı hakkında adım atılmaması beraberinde şerhi getirmiştir.

Özetle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulları dikkate alan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun verdiği karar tarafları memnun etmemiştir. Ancak, hizmet kolları bazında da ciddi kazanımlar olduğu gerçeğini de vurgulamamız gerekiyor. Ne diyelim hayırlı olsun.
Eklenme : 03 Ocak 2020

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326