HAKSEN’in Toplu Sözleşme Talepleri

HAKSEN’İN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereğince yetkili kamu görevlileri sendikaları ile hükumet arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos 2019 Perşembe günü başlayacak.

Kamu görevlileri ve emeklilerinin 2020 ve 2021 yılındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği görüşmeler öncesinde memur ve emeklilerinin tamamını ilgilendiren konularda konfederasyonlar taleplerini hükumete bildirdiler.

Taleplere bakıldığında geçtiğimiz toplu sözleşme süreçlerindeki anlayışın aynen devam ettiğini görüyoruz.

Daha önce imzalanan toplu sözleşmelerin sonuçları itibariyle memur ve emeklilerinin yaşam şartlarını iyileştiren bir fonksiyonunun olmadığını, maaş artışlarına ilişkin maddelerin de tamamen Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan enflasyon endeksine bağımlı bir şekilde düzenlendiği görülmüştür.

Bu toplu sözleşme öncesinde de memur ve emeklilerinin geçmiş yıllardan kaynaklanan kayıplarını da telafi edecek ve önümüzdeki iki yılı güvence altına alacak bir talep yerine enflasyon beklentilerine göre maaş artışlarının talep edildiği görülmektedir.

HAKSEN’İN GENELE İLİŞKİN TALEPLERİ

2018 ve 2019 yıllarındaki maaş artışlarının enflasyonun gerisinde kalması nedeniyle ortaya çıkan farkları almak için memur ve emeklileri Ocak ve Temmuz aylarını beklemek zorunda kalmıştır. Farkların oluştuğu ayda ödenmemesi nedeniyle de memur ve emeklileri yıllık toplam gelirinde zarara uğramıştır.

Bu nedenle, günümüz ekonomik şartlarında memur ve emeklilerini enflasyonunun peşinden koşturmak yerine hayatın gerçeklerine uygun maaş artışlarının yapılması gerekmektedir.

MAAŞ ARTIŞLARI YILDA BİR DEFA OCAK AYINDA YAPILMALIDIR.

Maaş artışlarının yılda iki defa olmak üzere Ocak ve Temmuz aylarında yapılması rakamsal olarak yanıltıcı olmaktadır.

Memur ve emeklilerinin gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan temel tüketim kalemleri ve hizmetlerdeki artışlar enflasyonun çok üzerinde gerçekleşmekte ve yıllık bazda olmaktadır.

Bu nedenle, maaş artışlarının tüm yılı kapsayacak şekilde bir defada Ocak ayında maaşlara yansıtılmasını istiyoruz.

2020 VE 2021 YILINDAKİ MAAŞ ARTIŞ TALEBİMİZ.

Memur ve emeklilerinin maaşlarına 2020 yılı için yüzde 20, 2021 yılı için yüzde 20 olacak şekilde artış yapılmalıdır.

Söz konusu artışın enflasyonun gerisinde kalması halinde oluşan enflasyon farkı oluştuğu ayda maaşlara yansıtılmalıdır.

EK ÖDEMELER EMEKLİ AYLIĞINA VE İKRAMİYEYE DÂHİL EDİLMELİDİR.

Memurlara yapılan maaş ödemesinin önemli bir kısmını ek ödemeler oluşturmaktadır. Memurlar emekli olduklarında ek ödemeler hiçbir şekilde emekli aylığının ve emekli ikramiyesinin hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır. Bu durum, emeklilikte önemli bir gelir kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle, memurlar emekli olamamakta, emekli olanlar da ek gelir getirici başka işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır.

Memurların, emeklilikte mevcut yaşam standartlarının gerisinde kalmaması için ek ödemelerin emekli maaşının ve ikramiyesinin hesaplanmasına dâhil edilmesini istiyoruz.

TÜM SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA ALINMALIDIR.

Sözleşmeli statüde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin 657 sayılı Yasada bulunan haklardan yararlanması ve farklı mevzuata göre sözleşmeli personel çalıştırılması nedeniyle oluşan ayrımcılığın giderilmesi için kamuda görev yapan tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALIDIR.

Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personelin 657 sayılı Yasada yapılan görev tanımları gereğince yürüttükleri hizmetler büyük ölçüde taşerondan kadroya alınan yaklaşık 450 bin civarında kamu işçisi tarafından yerine getirilmektedir. Bu nedenle fiilen böyle bir hizmet sınıfına ihtiyaç kalmamıştır.

Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak bu sınıfta görev yapan personelin eğitimlerine uygun diğer hizmet sınıflarına geçişi yapılmalıdır.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ TÜM MEMURLARI KAPSAYACAK ŞEKİLDE YAPILMALIDIR.

Belirli hizmet sınıfında görev yapan kamu görevlilerine verileceği vaat edilen 3600 ek gösterge düzenlemesinin yardımcı hizmetler sınıfından başlamak üzere tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yapılmasını istiyoruz.

Ek gösterge düzenlemesi sürüncemede bırakılmadan toplu sözleşme kapsamında yapılmalıdır.

ÇALIŞANLARIN GELİR VERGİSİ ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİDİR.

Kamu çalışanlarının maaşlarından yapılan gelir vergisi oranlarının yüksekliği ve vergi matrahı dilimlerinin düşük tutulması nedeniyle yapılan maaş artışları tam olarak yansımamaktadır.

Yılın ikinci altı ayı için verilen maaş artışı gelir vergisi ile geri alınmaktadır.

Bu nedenle, gelir vergisi oranlarının düşürülerek, vergi matrahı dilimlerinin artırılması halinde yapılan artışlar tam olara maaşlara yansımış olacaktır.

KURUMLAR ARASINDAKİ ÜCRET FARKLILIĞI GİDERİLMELİDİR.

Yıllardan beri çözüm bekleyen sorunların başında kurumlar arası ücret adaletsizliği bulunmaktadır. Resmi kurumlar; aynı pozisyonda bulunan personele farklı maaşlar ödemekte, bu durum çalışma barışını olumsuz etkilemektedir. Aynı sebepten; yüksek ücret ödeyen kurumlarda personel yığılmaları olmakta iken düşük ücret ödeyen kurumlarda nitelikli personel yetersizliği ortaya çıkmaktadır.

TÜM KAMU ÇALIŞANLARINA BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLMELİDİR.

Kamu çalışanlarının dini vecibelerini ve bayramın icaplarını yerine getirebilmeleri için yılda iki maaş tutarında ikramiye verilmesi, hem çalışanların belirli dönemlerde artan maddi ihtiyaçlarına çözüm olacak, hem de ekonomiye canlılık getirecektir.

KAMU PERSONELİNİN DİPLOMALARINA UYGUN UNVANLARI SINAVSIZ VERİLMELİDİR.

Unvan değişikliği sınavının kaldırılarak eğitim durumları değişen kamu personeline diplomalarına uygun unvanları sınavsız verilmelidir.

GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVI KALDIRILMALIDIR.

Kamu kurumlarındaki görevde yükselme yazılı sınavının ardından yapılan sözlü sınavları, objektif kriterlerden ziyade sübjektif ölçülere göre değerlendirilmekte ve mesleki yeterliliği belirleyen yazılı sınavlarda başarılı olan personelin hak kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle, görevde yükselme sözlü sınavları kaldırılmalıdır.

ÜNİVERSİTELERDE GÖREV YAPAN İDARİ PERSONELE NAKİL HAKKI DÜZENLENMELİDİR.

Üniversitelerde görev yapan idari personelin görev yaptığı ilden başka bir ile nakil hakkına ilişkin bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Söz konusu personel ancak kurumlar arası nakil mevzuatına tabi tutulmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için üniversiteler arasında nakil imkanı getirecek bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

ÇALIŞMA ŞARTLARI UYARINCA KAMU PERSONELİNE YIPRANMA PAYI VERİLMELİDİR.

Normal mesai düzenlemesi dışında nöbet usulüne göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Bekçi olarak görev yapan personel, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Arama ve Kurtarma personeline, PTT Genel Müdürlüğünde Posta Dağıtıcısı olarak çalışan personele, Adalet hizmetlerinde çalışan personele, Türkiye İstatistik Kurumunda alanda Anketör olarak görev yapan personele yaptıkları işin ağırlığı dikkate alınarak yıpranma payı verilmelidir.

KAMUDAKİ MERKEZ-TAŞRA UZMANI AYRIMININ KALDIRILMALIDIR.

Kamuda görev yapan tüm uzmanların, 657 sayılı DMK’nın ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetveli, Ek gösterge cetveli ve 375 sayılı KHK’ya ekli ek ödeme cetveli kapsamına alınarak ayrımcılığın giderilmesini istiyoruz.

MEMURLARIN “YEŞİL PASAPORT” ŞARTLARININ YENİDEN DÜZENLENMELİDİR.

Devlet memurlarına ve emeklilerine verilen yeşil pasaport hakkının, derece yerine belirli bir hizmet süresine göre verilmesini istiyoruz.

HARCIRAH VE KONAKLAMA ÜCRETLERİ ASGARİ 100 TL OLMALIDIR.

Günümüz ekonomik şartlarında kamu görevlilerine ödenen görev yollukları ve konaklama ücretleri çok yetersiz hale gelmiştir. Görevlendirmeler nedeniyle personele ödenen halihazırdaki ücret günlük beslenme ve barınma giderlerini karşılamamakta, personel kendi bütçesinden harcama yapmak zorunda kalmaktadır.

Bu nedenle, gündelik ve konaklama ücretinin asgari 100 TL olmasını istiyoruz.

FAZLA ÇALIŞMA VE NÖBET ÜCRETİ ÖDENMELİDİR.

Yürüttükleri kamu hizmeti gereğince fazla mesai yapan veya nöbet tutan personele günün koşullarına uygun bir ücret ödenmelidir.

ÜCRETSİZ YEMEK, ULAŞIM VE KREŞ HİZMETİ İSTİYORUZ.

Kamu kurumlarındaki farklı uygulamalar ve mevzuattan kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle memurların bir kısmı yemek yardımından yararlanamamaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için tüm memurlara ücretsiz olarak hizmet verecek yemek servisi imkânı sağlanmalıdır.

Kamu personeli arasında merkez ve taşra ayrımı yapılmadan servis hizmeti olmayan kurumlarda çalışan personelin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları sağlanmalıdır.

Kurum ayrımı yapılmaksızın kamu personelinin ücretsiz yararlanacağı kreşler açılmalıdır.

AİLE YARDIMI EMEKLİLERE DE VERİLMELİDİR.

Eşi çalışmayan kamu çalışanlarına çalışma süreleri boyunca ödenen aile ve çocuk yardımı, emekli olmaları halinde kesilmektedir. Bu durum emekliliğin cazip hale getirilmesinin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Emeklilere de aile yardımı ödenmesi ile hem emekli maaşlarında iyileştirme sağlanacak hem de emeklilik teşvik edilmiş olacaktır.

YASAL İZİNLER İŞ GÜNÜ HESABINA GÖRE VERİLMELİDİR.

Devlet memurlarının kullandıkları yıllık veya mazeret izinlerin resmi tatil günlerini de kapsaması halinde izinden sayılmaktadır. Bu durum, memurların izinlerinde hak kaybına neden olmaktadır. Bu mağduriyetin önlenmesi için izinlerin iş günü hesabına verilmesi hak kaybını önleyecektir.

MEMURLARIN SENDİKA İŞLEMLERİNİN E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca halen kamu görevlilerinin sendika üyelik ve istifa işlemleri ıslak imzalı formlarla yapılarak kamu kurumlarının işleme koymasından sonra resmiyet kazanmaktadır.

Bu durum sendikal özgürlükler açısından pek çok sorunlara neden olmaktadır.

Kamu kurumlarının yöneticileri yetkilerini kullanarak üyelik işlemlerine ve istifa işlemlerine müdahil olabilmekte, memurların üzerinde baskı yaratmaktadır.

Halen, işçi sendikalarının tüm işlemleri e-Devlet sistemi üzerinde yapılmaktadır.

Aynı şekilde memurların sendikal işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılmasının hiçbir ek maliyeti bulunmamaktadır.

Bu nedenle, memurların sendika işlemlerinin de e-devlet üzerinden yapılması için düzenleme yapılmasını istiyoruz.
Eklenme : 27 Temmuz 2019

Bu habere ait görsel bulunmamaktadır

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326